Yazı Boyutu : Yazıyı Küçült Yazuyu Büyüt
Musabeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı Musabeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götür
26 Mayıs 2011 Perşembe 10:10
Musabeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı Musabeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götür
Musabeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı
Musabeyli Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı
   İlçemiz Köylerine Hizmet Götürme Birliği Başkanlığınca; 2011 Yılı KÖYDES Yol programı dahilinde I kat asfalt, II. Kat asfalt ve Sıcak yama yapım işi, 28.04.2007 gün ve 26506 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği 18.maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
                   İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

  MADDE 1-İdarenin :

a) Adresi                                             : Hükümet Konağı kat 2 / Musabeyli-KİLİS
b) Telefon-Faks numarası                 : 0 348746 20 42 (Tel.) Faks: 0 348746 22 63
c) Elektronik Posta Adresi (Varsa)    : Musabeyli.gov.tr

2.İhale Konusu Yapım İşinin :

a)Yapılacağı Yer                                 : 2011 Yılı Muhtelif Köy Yollarının I.Kat, II. kat Asfalt Sathi Kaplama ve sıcak asfalt yama yapım işi

             Musabeyli İmar Sın.-Balikli-Hüseyinoğlu-T.Karadut-Kızılkent-Kolpınar-D.F.Karadut: 6,4 Km I.Kat ve 8 Km II. Kat asfalt / D.Y.İlt-Hasancalı: 7 Km I.Kat / Şenlikçe-Gaziantep İl Sınırı: 2 Km I.Kat / Musabeyli İmar Sın.-Hacılar Ky.İlt,: 2Km I.Kat / Kurtaran-Tokaçgemriği : 2Km I.Kat / T.Karadut-Gaziantep İl Sınırı: 1Km I.Kat / Çınar-Gaziantep İl Sınırı : 3Km I.Kat/ Belentepe-Gaziantep İl Sınırı: 2Km I.Kat/ Dy.İlt-Üçpınar: 0,5Km I.Kat / Geçitboyu-Haydarlar-Serdirhanlı: 3Km I.Kat/ Karbeyaz Kurtaran yolu 0,5Km I.Kat / Kaynaklı Koçcağız yolu: 2Km II. kat Asfalt/ Musabeyli İmar sınırı-Madenyolu-Yk.Madenyolu:5Km II. kat Asfalt/ Hasancalı-Topalllar:4Km II. kat Asfalt/ Yedigöz-Şenlikçe:4Km II. kat Asfalt.    

b)İşin süresi: ihaleye ait sözleşme imzalandıktan sonraki 7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. İşin bitirilme süresi 90 gündür.

MADDE 3-İhalenin

a)Yapılacağı yer                                : Hükümet Konağı, Kat 2/ Kaymakam Makam Odası Musabeyli
b)Tarihi-Saati                                       26/05/2011 –Perşembe günü 14:00

  MADDE 4-İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
a)-Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına Kayıtlı olduğunu gösterir belge.
b)-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirtilen iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. İstekliler, Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğinin 11. maddesindeki sayılan durumlarda olmadığına ilişkin taahhütnameyi vereceklerdir.
4.1.6.Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi.
4.1.7- İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8- Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname
4.1.9 -Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname
4.1.10- İhale dokümanı Musabeyli Kaymakamlığı K.H.G.B.’de ücretsiz olarak görülebilir.
4.1.11- İhale dokümanı satış bedeli 1.000,00 TL Ziraat Bankası Musabeyli Şubesindeki 25193267-5001 nolu Birlik hesaplarına yatırılacaktır. Teklif vereceklerin doküman satın almaları zorunludur.
4.1.12. İhale Günü doküman satılmayacaktır.
4.1.13- Yapılacak yerlerin görüldüğüne dair tutanak.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
4.2.1. Vergi borcu olmadığına dair en az ihale tarihinden önceki 15 gün içinde alınmış belge.
4.2.2. Sosyal Güvenlik borcu olmadığına dair belge, en az ihale tarihinden önceki 15 gün alınmış belge.
4.2.2. İcra - İflas, tasfiye halinde olunmadığına dair, en az ihale tarihinden önceki 30 gün içinde alınmış belge.
4.2.3- Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdinde ki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgelerin verilmesi zorunludur.
             Banka referans mektubunun ihale veya son başvuru tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 -İş Deneyim Belgeleri:

         İsteklinin son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70 ‘u oranında gerçekleştirdiği veya % 50’u oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesini sunması gerekmektedir.

             İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması gerekir.
İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının %50 ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.
İhaleye girecek olan mühendis ve mimarların, üniversitelerin inşaat mühendisliği ve mimarlık bölümlerinden mezun olduklarını belgeleyen diplomalarının noter onaylı suretlerini sunmaları halinde iş deneyim belgesi aranmaz


4.3.2-İsteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna İlişkin Belgeler:
İsteklilerden aşağıda sayısı ve nitelikleri belirtilen personel taahhütname ile istenmektedir. İsteklilerin bu taahhütnameyi teklifleri kapsamında sunmaları gerekir
a-     1 Adet İnşaat Mühendisi – En az 5 yıl deneyimli
b-     1 Adet İnşaat Teknikeri
c-     1 Adet Topoğraf
d-     En az 1 Adet Şantiye şefi

           Bulundurulacaktır. İnşaat mahallinde belirtilen personellerin bulundurulmaması halinde ; İnşaat Mühendisi için 500,00 TL (BeşyüzTL) günlük ceza uygulanır. İnşaat Teknikeri, Topoğraf ve şantiye şefi bulundurulmaması durumunda da 100,00 TL (YüzTL) günlük her biri için ayrı ayrı olmak üzere ceza uygulanır.

4.3.3-Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.3.3.1- İstekli, İşe Başlama tarihinden İtibaren; İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için işin süresi boyunca   


1
 Lastik Tekerli Silindir
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
2
 Asfalt Roley Tankı (Isıtmalı,20 ton)
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
3
 Lastik tekerli yükleyici
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
4
 Damperli Kamyon
 10. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
5
 Greyder
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
6
 Damtrak
 2. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
7
 Demir bandajlı silindir
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
8
 Distiribitör
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
9
 Asfalt Süpürme Makinesi
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
10
 En az 300 ton kapasiteli bitüm tankı
(Kilis yada Gaziantepte konuşlandırılabilir)
 
 Kendi malı veya taahhüt
 
11
 Arazöz
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
12
 Figüre makinesi
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
13
 Mobil Eleme- Yıkama tesisi
 1. adet
 Kendi malı veya taahhüt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
 Distiribitör
 1. adet
 Kendi malı olacak
 
2
 Damperli Kamyon
 2. adet
 Kendi malı olacak
 
3
 Greyder
 1. adet
 Kendi malı olacak
 
4
 Damtrak
 1. adet
 Kendi malı olacak
 
5
 Figüre makinesi
 1. adet
 Kendi malı olacak
 
              Ve iş için gerekli olabilecek her türlü makine ve ekipmanı iş başında bulunduracağına dair yapı araçları taahhütnamesi verecektir. Ayrıca isteklinin kendi malı olan veya kendi malı sayılan yapı araçlarının bildirilmesi halinde İhale dokümanının ekinde verilen Yapı Araçlar Bildirisi düzenlenerek verilecektir.Yukarıda belirtilen iş makineleri ve kamyonların inşaat mahallinde bulundurulmaması halinde her biri için ayrı ayrı olmak üzere 500,00 TL (BeşyüzTL) günlük ceza uygulanır.

4.4-Bu ihalede benzer iş olarak : Otoyol/Devlet İl Yol yapım işleri,köy yolu,Belediye cadde sokak yapım işleri,BSK asfalt kaplama 1.kat ve 2 kat Asfalt Sathi kaplama yapım işleri ve benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri, İnşaat mühendisliğidir

İstekli Mezuniyet belgesinin aslını veya noter tasdikli örneği ile ilgili meslek odası kayıt belgesi veya oda kimlik belgesinin noter tasdikli olarak sunması gerekmektedir. Her ne suretle olursa olsun herhangi bir resmi kuruluşta çalışanların iştiraki ve yeterliliği kabul edilmeyecektir.

MADDE 5. İstekliler İhale dosyasını tekliflerle beraber 26/05/2011 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Musabeyli Kaymakamlığı K.H.G.B Başkanlığına vereceklerdir. İadeli taahhütlü posta veya faks vasıtasıyla da gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

MADDE 6. Tekliflerin şekli ve içeriği idari şartname ve KHGB ihale yönetmeliğinde belirtilen İÇ ZARF -DIŞ ZARF şeklinde sunulacak ve ihale Birlik ihale yönetmeliği gereğince Açık İhale usulü ile yapılacaktır.
a) Açık ihale usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır, kaşesi veya mührü basılır. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya geçici teminat belgesi ve ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı ile tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.
b) Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Bunları karşılamayan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilir ve hiç yapılmamış sayılır.

MADDE 7. İstekliler tekliflerini, Teklif Birim Fiyat bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Teklif Birim Fiyat çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.
MADDE 8. İstekliler, teklif ettikleri bedel üzerinden %3 'ünden az olmamak kaydıyla kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
MADDE 9. Şekil ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu ve tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
MADDE10. Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idare serbesttir. Bundan dolayı idareden hiçbir hak talebinde bulunulamaz.
MADDE 11- Bu ihale, 28 Nisan 2007 tarihli ve 26506 sayılı İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Birlik 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İlan ve İdari Şartnamede Tereddüte düşülen ve belirtilmeyen durumlarda, KHGB ihale mevzuatı ilğili hükümleri geçerli olacaktır.
MADDE 12 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
MADDE 13 – Bu İhalede fiyat farkı verilmeyecektir.
MADDE 14 – İhale dökümanları içerisinde bulunan KHGB İhale Yönetmeliği dikkatlice okunmalı ve uygulanmalıdır.
MADDE 15 - İstekliler konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.
MADDE 16 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

Bu içeriğe ait yorum yok. İlk ekleyen siz olmak ister misiniz?
Kategorideki Diğer Haberler
Sitene Ekle   |   Reklam   |   Künye   |   RSS
Copyright © 2018 Yerel Yönetim Haberleri. Tüm Hakları Saklıdır.
Yazılım & Tasarım : Mahmut ÖZDEMİR